Tùy chọn khái niệm mới

Tất cả các khái niệm được hiển thị trên các trang sau có thể xảy ra trong phạm vi quyền ưu tiên hiện có, mà không có dự đoán mua tài sản bổ sung. Một số khái niệm có thể tạo cơ hội cho quyền ưu tiên hiện có được Bộ Giao thông Vận tải Missouri (MoDOT) mua lại và sử dụng cho các mục đích khác, bao gồm cả tiềm năng phát triển mới hoặc không gian công cộng.

Các bác sĩ cho biết:

Nhấp vào nút "tiếp theo" màu xanh lam để khám phá các khái niệm mới!